efsc

Upgrade uw browser naar de nieuwste versie voor een betere ervaring.

Privacy Statement

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor EFESC.

Deze privacyverklaring biedt gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens door EFESC (“wij”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over welke persoonsgegevens we van u verwerken, de redenen waarom we deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Ben je meerderjarig geworden, of ben je als volwassene verantwoordelijk voor minderjarigen of ben je minderjarig? Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. Voor eventuele vragen en / of opmerkingen in verband met deze Privacyverklaring verwijzen wij u naar de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

1. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE OVER U EN WANNEER?

§1. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen (bijv. Naam, adres, e-mailadres, juridische gegevens, beroep, etc.).

Voor zover nodig voor de uitvoering van onze activiteiten - in het bijzonder het beheer en de monitoring / opvolging van nationale certificeringsprocessen voor specifieke vaardigheden en competenties van beroepen buitenshuis zoals bosbouw, landschapsarchitectuur, bomen en tuinbouw - verzamelen en verwerken we specifieke persoonlijke gegevens over u (bijvoorbeeld via onze website of haar database).

We kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen, of via een andere persoon, bijvoorbeeld de assessmentcentra en / of onze nationale agentschappen.

§2. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens die wij vragen te verstrekken. Mocht u er echter voor kiezen om dit niet te doen, dan zullen we in veel gevallen onze producten en / of diensten niet kunnen aanbieden of eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Waar nodig dient u daarom te vermelden dat u ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in onze database (s) - of die van onze partners - en verder garanderen dat de gegevens die u ons heeft verstrekt van u zijn, of dat u over toestemming om ze te gebruiken en om ze aan ons mee te delen.

2. GEBRUIKEN WE OOK SPECIALE PERSOONSGEGEVENS OVER U?

§1. Bijzondere persoonsgegevens zijn enerzijds gegevens over gezondheid en anderzijds gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn met betrekking tot fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder gegevens die de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen onthullen, lidmaatschap van een vakbond, en genetische en biometrische gegevens, evenals gegevens over seksuele geaardheid of gedrag.

Tenzij wettelijk verplicht of voortvloeiend uit de diensten die we leveren, verwerken we geen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid .

§2. We verzamelen alleen gegevens over uw gezondheid als deze gegevens nodig zijn en alleen als we hiervoor vooraf uw toestemming hebben gekregen.

3. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

§1. De verstrekte persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Mochten wij het echter wenselijk achten uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan vermeld in deze privacyverklaring, dan zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen, waarbij u het recht heeft om u te verzetten tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens voor alternatieve doeleinden.

Deze vereiste van voorafgaande toestemming is niet van toepassing als wij uw persoonsgegevens zouden verwerken voor (andere) doeleinden die verenigbaar zijn met die vermeld in de Privacyverklaring.

§2. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, publicatie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, zal in eerste instantie plaatsvinden met behulp van computers en / of IT-tools, waarbij wij ons houden aan organisatorische procedures en methoden die nauw aansluiten bij de aangegeven doeleinden.

§3. In afwijking van art. 5 van deze Privacyverklaring hebben in beginsel alleen die personen die door een arbeidsrelatie met ons verbonden zijn toegang tot uw persoonsgegevens. Dit met dien verstande dat deze toegang beperkt is tot de mate waarin betrokkenen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en / of opdracht.

Voor de goede orde willen we benadrukken dat onze nationale agentschappen - in het kader van onze activiteiten - ook toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen of personen die door ons als verwerker zijn aangewezen (zoals externe technische dienstverleners, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) . Een lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd.

We kunnen derden ook toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, in overeenstemming met Art. 5 van deze Privacyverklaring en in het bijzonder als dit wettelijk verplicht is of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.

§4 Om de beschikbaarheid van bepaalde persoonsgegevens te garanderen, worden er back-ups van deze persoonsgegevens bijgehouden. Dit doen wij door gebruik te maken van back-ups van derden, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

4. WAAROM EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Elke verwerking van persoonsgegevens zal berusten op (minstens) een van de juridische principes vermeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze belangrijkste principes voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • wettelijke verplichting: de verwerking van uw Persoonsgegevens is voorgeschreven door of onderworpen aan een wettelijke verplichting / bevel;
 • publiek belang: de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of in opdracht van een overheidsinstantie;
 • overeenkomst: de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst die u aangaat of om op uw verzoek de stappen te nemen die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • toestemming: u geeft ons actief, specifiek, ondubbelzinnig en met kennis van zaken uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

De mogelijke verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens zal bovendien een beroep doen op een van de wettelijke uitzonderingen die voor dat doel zijn voorzien (bijv. toestemming).

We zijn bereid om de specifieke wettelijke basis en de bovengenoemde wettelijke uitzondering (en) die van toepassing zijn op de verwerking in kwestie te verduidelijken.

5. DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN, ZO JA, MET WIE?

§1. We kunnen bijvoorbeeld voor de hierboven genoemde doeleinden uw persoonsgegevens uitwisselen met / via onze partners (bijvoorbeeld de certificatiecentra) en deze gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Hiervoor kunnen uw persoonsgegevens eventueel gecombineerd worden met andere gegevens om onze diensten aan te bieden en te verbeteren.

Uw persoonlijke gegevens - die nodig zijn om uw certificeringsniveau aan te tonen - kunnen op onze website worden weergegeven.

Voor het overige worden uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgegeven, voor zover nodig voor de uitvoering van onze doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is en / of indien u hiervoor toestemming heeft verleend.

§2. Wij zullen in ieder geval niet actief persoonsgegevens doorgeven aan derden voor gebruik voor commerciële en / of promotionele doeleinden.

6. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OOK BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

§1. In het geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER, dat de Europese Commissie heeft erkend als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden jouw gegevens op deze basis overgedragen.

Voor doorgiften naar landen buiten de EER die door de Europese Commissie niet worden erkend als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen we ofwel vertrouwen op een afwijking die van toepassing is op een bijzondere situatie (bijv. Wanneer de doorgifte noodzakelijk blijkt om onze overeenkomst uit te voeren). met u) of implementeer een van de volgende garanties om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:

 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende werkingsregels;

§2. Voor een kopie van deze garanties of voor meer informatie over waar u ze kunt vinden, verwijzen wij u naar de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

7. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

§1. Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dienovereenkomstig geldt in principe het volgende:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, worden (tenminste) bewaard totdat deze overeenkomst in zijn geheel is uitgevoerd;
 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor onze legitieme belangen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te bereiken.

Wanneer dit operationeel vereist is, kunnen de persoonsgegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten.

§2. Persoonsgegevens kunnen daarnaast voor een langere periode worden bewaard wanneer voor een dergelijke verwerking toestemming is verleend, en zolang de toestemming niet door de betrokkene is ingetrokken.

Bovendien zijn we mogelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren als dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of in opdracht van een overheidsinstantie.

§3. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd.

Om deze reden kunnen het recht op inzage, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdracht na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden uitgeoefend.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

§1. Volgens de toepasselijke regelgeving heeft iedereen wiens persoonsgegevens wij verwerken recht op:

 • Inzage: u heeft recht op een beslissing over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien positief, op inzage en / of een kopie van (onder meer) deze persoonsgegevens;
 • correctie: mocht u van mening zijn dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u om correctie of aanvulling van deze persoonsgegevens verzoeken;
 • verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking: onder bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het bewaren ervan;
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van de openbare orde of met het oog op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking onder opgave van een reden voor het bezwaar dat betrekking heeft op uw specifieke situatie.

Als uw persoonsgegevens zouden worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunt u te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking in kwestie.

 • Intrekking van uw toestemming: indien voor een verwerking uw toestemming vereist is, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, met dien verstande dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
 • Gegevensoverdracht: waar wettelijk toegestaan, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, voor zover dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, standaard en machineleesbare vorm over te dragen aan een derde partij.

De uitoefening van deze rechten is in principe kosteloos en zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijk bepaalde termijn worden afgehandeld.

§2. Als u een van de hier vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u een brief of e-mail sturen naar het adres dat wordt vermeld in de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Stuur altijd een scan / kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee, zodat wij u kunnen identificeren.

§3. Op grond van de toepasselijke regelgeving heeft u, naast de hierboven genoemde rechten, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. GEBRUIKEN WE OOK COOKIES EN / OF ANDERE TECHNOLOGIEËN?

Onze websites, online diensten e.d. maken mogelijk gebruik van cookies en andere technologieën zoals pixeltags, waarmee uw persoonsgegevens, waaronder pseudo-anonieme gegevens, kunnen worden verwerkt.

Indien uw persoonsgegevens, waaronder pseudo-anonieme gegevens, in het kader van voornoemde verwerking worden verwerkt door een externe partij, zal met die (externe) partij een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

We nemen alle nodige maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen / verordeningen, (met name) in het kader van de bovengenoemde verwerkingen.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

10. HOE KUNT U DE WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING MONITOREN?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen zullen we deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit om de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en zullen u - waar dit technisch en wettelijk mogelijk is - op de hoogte houden via onze website of andere gebruikelijke communicatiekanalen.

De datum van de laatste wijziging wordt onder aan de pagina weergegeven,

11. HEEFT U VRAGEN OF WILT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Joachim Morat, per brief ter attentie van de AVG-verantwoordelijke of per e-mail Joachim.Morat@kwf-online.de.

Laatst gewijzigd op 01.09.'18