skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest ważna dla EFESC.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez EFESC („my”).

Jako administrator danych odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście naszej działalności. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie Cię, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, powody, dla których przetwarzamy i udostępniamy te dane, jak długo je przechowujemy i jak możesz skorzystać ze swoich praw.

Czy osiągnąłeś pełnoletniość, czy jako osoba dorosła odpowiadasz za nieletnich, czy jesteś niepełnoletni? Przeczytaj uważnie niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań i / lub uwag w związku z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności należy zapoznać się z danymi kontaktowymi u dołu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

1. JAKICH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTUJEMY NA Twój temat I KIEDY?

§1. Dane osobowe to dane, które mogą posłużyć do identyfikacji Ciebie lub skontaktowania się z Tobą (np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dokumenty prawne, zawód itp.).

W zakresie niezbędnym do wykonywania naszych działań - w szczególności zarządzania i monitorowania / śledzenia krajowych procesów certyfikacji określonych umiejętności i kompetencji zawodów zewnętrznych, takich jak leśnictwo, architektura krajobrazu, drzewa i ogrodnictwo - zbieramy i przetwarzamy konkretne dane osobowe o Tobie (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej lub jej bazy danych).

Możemy uzyskać Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem innej osoby, na przykład ośrodków oceny i / lub naszych agencji krajowych.

§2. Nie masz obowiązku podawania żądanych przez nas danych osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się tego nie robić, w wielu przypadkach nie będziemy w stanie zaoferować naszych produktów i / lub usług ani odpowiedzieć na wszelkie pytania.

W razie potrzeby powinieneś zatem oświadczyć, że zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w naszych bazach danych - lub danych naszych partnerów - i dodatkowo zagwarantować, że dane, które nam przekazałeś, należą do ciebie lub że masz pozwolenie na ich użycie i przekazanie nam ich.

2. CZY WYKORZYSTUJEMY RÓWNIEŻ SPECJALNE DANE OSOBOWE NA Twój temat?

§1. Szczególne dane osobowe to z jednej strony dane dotyczące zdrowia, z drugiej zaś dane, które ze swej natury są szczególnie wrażliwe w odniesieniu do podstawowych praw i wolności, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne i biometryczne, a także dane dotyczące orientacji lub zachowania seksualnego.

O ile nie jest to wymagane przez prawo lub nie wynika z usług, które świadczymy, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych dotyczących Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych ani danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej. .

§2. Gromadzimy dane o Twoim zdrowiu tylko wtedy, gdy te informacje są konieczne i tylko wtedy, gdy wcześniej otrzymaliśmy na to Twoją zgodę.

3. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

§1. Podane dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli jednak uznamy za pożądane przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na to, przy czym masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych do innych celów.

Ten wymóg uzyskania uprzedniej zgody nie ma zastosowania, jeśli mielibyśmy przetwarzać Twoje dane osobowe w (innych) celach zgodnych z określonymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

§2. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, publikacji, zmianie lub usunięciu Twoich danych osobowych bez pozwolenia.

Przetwarzanie danych osobowych, którymi dysponujemy, odbywa się w pierwszej kolejności z wykorzystaniem komputerów i / lub narzędzi informatycznych, przy czym przestrzegamy procedur i metod organizacyjnych ściśle odpowiadających wskazanym celom.

§3. Niezależnie od art. 5 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności zasadniczo dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, które są z nami związane stosunkiem pracy. Przy założeniu, że dostęp ten jest ograniczony do stopnia, w jakim zainteresowane osoby potrzebują tych danych do wykonywania swoich funkcji i / lub wykonywania swoich zadań.

Dla porządku podkreślamy, że nasze krajowe agencje - w ramach naszej działalności - również mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.

Ponadto w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również dostępne dla określonych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie lub osób wyznaczonych przez nas jako podmiot przetwarzający (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, programy pocztowe, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne). . W dowolnym momencie można poprosić o listę tych stron.

Możemy również udostępniać osobom trzecim Twoje dane osobowe, które posiadamy, zgodnie z art. 5 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aw szczególności jeśli jest to wymagane przez prawo lub na żądanie organów sądowych lub właściwych sił policyjnych.

§4 W celu zagwarantowania dostępności określonych danych osobowych, tworzone są kopie zapasowe tych danych osobowych. Robimy to, korzystając z kopii zapasowych dostarczonych przez strony trzecie, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie.

4. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Każde przetwarzanie danych osobowych opiera się na (co najmniej) jednej z zasad prawnych określonych w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nasze podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • obowiązek wynikający z prawa: przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nakazane lub podlega prawnemu obowiązkowi / nakazowi;
 • interes publiczny: przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub z polecenia organu publicznego;
 • umowa: przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawierasz lub w celu podjęcia na Twoje żądanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy;
 • pozwolenie: aktywnie, konkretnie, jednoznacznie iz pełną wiedzą wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Możliwe przetwarzanie specjalnych danych osobowych dodatkowo polegać na jednym z wyjątków prawnych przewidzianych w tym celu (np. zezwoleniu).

Jesteśmy gotowi wyjaśnić konkretną podstawę prawną i wyżej wymienione wyjątki prawne mające zastosowanie do przedmiotowego przetwarzania.

5. CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE I, JEŚLI TAK, KOMU?

§1. Możemy, na przykład, służyć celom określonym powyżej, wymieniać Twoje dane osobowe z / za pośrednictwem naszych partnerów (np. Centrów certyfikacji) i wykorzystywać je zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W tym celu Twoje dane osobowe mogą być ewentualnie łączone z innymi informacjami w celu oferowania naszych usług i ich ulepszania.

Twoje dane osobowe - które są niezbędne do wykazania Twojego poziomu certyfikacji - mogą być wyświetlane na naszej stronie internetowej.

W przeciwnym razie Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do realizacji naszych celów, jeśli jest to prawnie wymagane i / lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

§2. W żadnym wypadku nie będziemy aktywnie przekazywać danych osobowych stronom trzecim do celów handlowych i / lub promocyjnych.

6. CZY UDOSTĘPNIAMY RÓWNIEŻ TWOJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

§1. W przypadku międzynarodowego transferu danych z EOG do kraju poza EOG, który Komisja Europejska uznała za kraj o odpowiednim stopniu ochrony danych, Twoje dane będą przekazywane na tej podstawie.

W przypadku transferów do krajów spoza EOG, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za kraje o odpowiednim poziomie ochrony danych, będziemy polegać na odstępstwie mającym zastosowanie do szczególnej sytuacji (np. Gdy przekazanie okaże się konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą) lub wdrożyć jedną z poniższych gwarancji, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych:

 • Standardowe przepisy dotyczące ochrony danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • Wiążące zasady działania;

§2. Aby otrzymać kopię tych gwarancji lub uzyskać więcej informacji na temat tego, gdzie można je znaleźć, należy zapoznać się z danymi kontaktowymi na dole niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

§1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym co do zasady obowiązuje:

 • Dane osobowe zbierane w celach związanych z wykonywaniem umowy, którą z Tobą zawarliśmy, będą przechowywane (co najmniej) do czasu wykonania tej umowy w całości;
 • Dane osobowe gromadzone dla naszych uzasadnionych interesów są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia tych celów.

Gdy jest to wymagane operacyjnie, dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, np. W celu odpowiedzi na roszczenia prawne lub zapytania organów nadzorczych.

§2. Dane osobowe mogą być dodatkowo zatrzymywane przez dłuższy okres, jeżeli została wyrażona zgoda na takie przetwarzanie, a zgoda nie została cofnięta przez osobę, której dane dotyczą.

Ponadto możemy być zobowiązani do dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa lub z polecenia organu publicznego.

§3. Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną co do zasady usunięte.

Z tego powodu prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być wykonywane po upływie okresu przechowywania.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH KORZYSTAĆ?

§1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do:

 • Uważne przeczytanie: jesteś uprawniony do otrzymania decyzji o przetwarzaniu lub nieprzetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz, jeśli tak, do wglądu i / lub otrzymania kopii (między innymi) tych danych osobowych;
 • Sprostowanie: jeśli uważasz, że dane osobowe, którymi dysponujemy, są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia tych danych osobowych;
 • usunięcie: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Ograniczenie: w określonych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż ich przechowywanie;
 • Sprzeciw: możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest inna podstawa prawna niż zgoda.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach wykonywania porządku publicznego lub w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, możesz wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, podając przyczynę sprzeciwu dotyczącą Twojej konkretnej sytuacji.

Jeżeli Twoje dane osobowe miałyby być przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

 • Wycofanie zgody: jeżeli jakiekolwiek przetwarzanie wymaga Twojej zgody, zawsze masz prawo do cofnięcia tej zgody, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przekazywanie danych: jeśli jest to prawnie dozwolone, masz prawo do przekazania nam danych osobowych, które nam przekazałeś, w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe, stronie trzeciej w ustrukturyzowanej, standardowej i nadającej się do odczytu maszynowego formie.

Korzystanie z tych praw jest co do zasady nieodpłatne i należy je załatwić tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w terminie przewidzianym przez prawo.

§2. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z praw wymienionych tutaj, możesz wysłać list lub e-mail na adres podany w informacjach kontaktowych na dole niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Zawsze dołącz skan / kopię przedniej strony dokumentu tożsamości, abyśmy mogli Cię zidentyfikować.

§3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

9. CZY UŻYWAMY RÓWNIEŻ PLIKÓW COOKIE I / LUB INNYCH TECHNOLOGII?

Nasze strony internetowe, usługi online itp. Mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikselowe, dzięki którym mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe, w tym dane pseudoanonimowe.

Jeżeli w ramach powyższego przetwarzania Twoje dane osobowe, w tym dane pseudoanonimowe, będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, z tą (zewnętrzną) stroną zostanie zawarta umowa powierzenia.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zachować zgodność z obowiązującymi dyrektywami / rozporządzeniami, (w szczególności) w kontekście wyżej wymienionych operacji przetwarzania.

Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w nasza polityka plików cookie.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ MONITOROWAĆ ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI?

W świecie ciągłych zmian technologicznych będziemy regularnie aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w trybie online, a my - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwykłych kanałów komunikacji.

Data ostatniej zmiany jest wyświetlana na dole strony,

11. CZY MASZ PYTANIA LUB CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, skontaktuj się z Joachimem Moratem, listownie do administratora RODO lub e-mailem Joachim.Morat@kwf-online.de.

Ostatnio zmieniony 01.09. '18